ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator
Logo Fountain

Privacybeleid

Dit handvest is van toepassing op alle ondernemingen van de groep Fountain, namelijk:
Fountain s.a., ondernemingsnummer 0412 124 393, België
Fountain BeNeLux s.a., ondernemingsnummer 0401 034 721, België
Fountain France Importateur s.a.s., SIREN-nr. 338 709 009, Frankrijk
Fountain France s.a.s., SIREN-nr. 411 858 046, Frankrijk
Fountain Netherlands Holding b.v., KVK-nr. 34061442, Nederland
Fountain Danmark A/S, CVR-nr. 25469992, Denemarken

I. Waarom dit Privacy Charter?

Het in acht nemen van uw privacy is een prioriteit voor de groep Fountain. We zijn ons bewust van en waken over uw recht om geïnformeerd te worden over de manier waarop uw gegevens en de informatie op basis waarvan u persoonlijk kunt worden geïdentificeerd, worden verwerkt en die mogelijk worden ingezameld op het ogenblik waarop onze website (inclusief onze mobiele applicaties) wordt geraadpleegd of waarop onze diensten worden gebruikt.

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens overeenkomstig de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "Verordening" genoemd), en in elk land overeenkomstig de wetten en regelgevingen voor de nationale toepassing van deze Europese verordening.

In onderhavig Privacy Charter wordt u de manier uitgelegd waarop de groep Fountain uw persoonsgegevens gebruikt, alsook de maatregelen die we nemen om de vertrouwelijkheid en de veiligheid ervan te waarborgen.

Door onze website en/of onze applicatie te gebruiken, verklaart u kennis genomen te hebben van ons Privacy Charter en te hebben aanvaard dat uw persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op de manier die in dit document beschreven staat.

Fountain kan zijn Privacy Charter op elk moment bijwerken. De wijzigingen in onderhavig Privacy Charter zullen altijd duidelijk meegedeeld worden aan de Gebruikers.

II. Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

1. De verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die de doeleinden en de technische en juridische middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens bepaalt. De verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot u is Fountain s.a.

Fountain verbindt zich ertoe alle technische en organisatorische maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn om een veilige verwerking van uw persoonsgegevens te waarborgen in overeenstemming met de wettelijke verplichtingen van de Privacywet en van de Verordening . Fountain verbindt zich er eveneens toe uw gegevens te verwerken en te bewaren op een manier die in verhouding is tot de doeleinden waarvoor u deze aan ons meedeelt.

2. De onderaannemer

De onderaannemer is elke natuurlijke of rechtspersoon die de persoonsgegevens verwerkt op vraag en voor rekening van de verwerkingsverantwoordelijke. Fountain kiest zorgvuldig zijn onderaannemers. Elke onderaannemer moet voldoende garanties bieden betreffende de technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen met betrekking tot de verwerking van de gegevens.

3. Verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

Fountain kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of de corruptie van gegevens of voor identiteitsdiefstal die met name veroorzaakt wordt door virussen of Trojaanse paarden, door SQL-injecties of andere aanvallen op de informaticasystemen of cloud-portalen.

De Onderneming is er overeenkomstig de Verordening toe gehouden om elke veiligheidsinbreuk die mogelijk een risico kan vormen voor de rechten en vrijheden van de betrokken personen, binnen de termijnen zoals die vastgelegd zijn door de Verordening, te documenteren en mee te delen aan de bevoegde controleautoriteit.

III. Welk persoonsgegevens worden ingezameld en hoe?

Fountain zamelt de persoonsgegevens van de Gebruikers van zijn Site en van zijn Applicatie in met als enige doel hen een optimale, gepersonaliseerde en veilige gebruikerservaring te bieden. Er zullen meer persoonsgegevens worden ingezameld in geval van een intensiever gebruik van de Site of van de Applicatie en ingeval de Gebruiker de online bestelmethode gebruikt.

Bovendien kan Fountain bijkomende gegevens inzamelen op het ogenblik van de latere uitvoering van een bestelling, van een commerciële relatie of binnen het kader van een arbeidsovereenkomst.

Daarnaast kan Fountain ook informatie over de Gebruiker inzamelen door allerhande technische middelen te gebruiken op de Site en in de Applicatie om de Gebruiker te herkennen en hem een gepersonaliseerde ervaring aan te bieden en om eventuele fouten die aanwezig zijn op de Site en in de Applicatie, op te sporen en te verbeteren. De informatie die via deze technische middelen wordt ingezameld, is informatie met betrekking tot de verbinding (IP-adres, geografische raadplegingszone, dag en uur van raadpleging, geraadpleegde pagina's en gebruikte diensten), informatie met betrekking tot het gebruikte toestel (hardware, software en netwerk) en "local storage"-informatie.

Fountain zamelt ook een aantal anonieme gegevens in om een totaalbeeld te krijgen van het surfgedrag van de Gebruikers op de Site en de Applicatie en voor statistische doeleinden. We bewaren uw persoonsgegevens nooit langer dan strikt noodzakelijk is. We bewaren een spoor naar uw persoonsgegevens zolang uw account actief is of wanneer uw persoonsgegevens nodig zijn om u een bijzondere dienst te kunnen aanbieden.

IV. Voor welke doeleinden worden uw persoonsgegevens ingezameld en verwerkt?

De verwerking van uw persoonsgegevens is bijgevolg van essentieel belang voor de goede werking en voor de organisatie van de Onderneming, de Site, de Applicatie en met het oog op de tevredenheid van onze klanten en leveranciers.

Fountain verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens uitsluitend te verwerken met het oog op de volgende interne doeleinden:

 • Om de Gebruiker toegang te verlenen tot zijn gebruikersprofiel waarmee hij een bestelling kan plaatsen in onze onlinewinkel;
 • Om de Gebruiker een algemene en persoonlijke dienstverlening te bieden;
 • Voor de administratie en het beheer van het personeel en de tussenpersonen;
 • Voor de administratie en het beheer van het cliënteel;
 • Voor de administratie en het beheer van de leveranciers;
 • Voor de levering en het verbeteren van de geleverde producten;
 • Voor het verlenen van ondersteuning in geval van vragen of opmerkingen;
 • Voor het opvolgen van klachten betreffende de werking van de Site of de Applicatie of betreffende het leveren van de diensten;
 • Voor het beheer van de contractuele relatie;
 • Voor de bescherming tegen fraude, criminele gedragingen en/of elke andere handeling die in strijd is met onze Algemene Voorwaarden;
 • Voor het analyseren van de meningen van de Gebruikers betreffende de Site en de Applicatie alsook de aanverwante diensten;
 • Voor het versturen van commerciële aanbiedingen indien u uitdrukkelijk heeft aanvaard om dergelijke aanbiedingen te willen ontvangen.

Door zelf zijn persoonsgegevens te verschaffen aan Fountain, oefent de Gebruiker er controle op uit. Indien bepaalde informatie onjuist of onvolledig zou blijken te zijn, behoudt Fountain zich het recht voor om bepaalde voorziene operaties tijdelijk of definitief te weigeren.

V. Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens zijn in de eerste plaats bestemd om uitsluitend te worden gebruikt voor interne doeleinden van Fountain. Bovendien neemt Fountain alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen om elke toegang tot of elk ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

Uw persoonsgegevens kunnen enkel in de volgende gevallen worden doorgegeven aan derden die gevestigd zijn in de Europese Unie:

 • U heeft uw uitdrukkelijke toestemming gegeven;
 • Het doorgeven is noodzakelijk met het oog op de uitvoering van een contract waarbij u een partij bent. Het onthullen van gegevens aan werknemers, medewerkers, agenten, onderaannemers, leveranciers, handelspartners, marketingdiensten enz. behoort tot deze categorie;
 • Het doorgeven is noodzakelijk met het oog op het naleven door Fountain van een wettelijke verplichting;
 • Het doorgeven is noodzakelijk voor de bescherming van uw vitale belangen of die van een andere natuurlijke persoon;
 • Het doorgeven is noodzakelijk voor het verwezenlijken van de gerechtvaardigde belangen van Fountain.

VI. Wat zijn uw rechten?

1. Garantie van een eerlijke en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens

Fountain waarborgt een eerlijke en rechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.

Uw persoonsgegevens worden altijd verwerkt overeenkomstig de gerechtvaardigde doeleinden zoals die uitdrukkelijk opgenomen zijn in punt IV. De verwerkte persoonsgegevens zijn altijd toereikend, ter zake dienend en niet overmatig en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is om u een welbepaalde dienst te kunnen aanbieden.

Bovendien wordt het risico op een niet-gemachtigde verwerking van uw gegevens tot een minimum beperkt. In de veronderstelling dat er binnengedrongen wordt in zijn informaticasysteem, zal Fountain de gebruikers onverwijld hiervan in kennis stellen en alle noodzakelijke en redelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

2. Recht op toegang, op verbetering en op schrapping van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om op elk moment aan Fountain te vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te bevestigen. U kunt ook vragen om toegang te krijgen tot de informatie over de verwerking van uw gegevens. Zo heeft u het recht om de doeleinden van de verwerking, de categorieën van betrokken gegevens, de categorieën van bestemmelingen aan wie de gegevens worden doorgegeven, de criteria die gehanteerd worden om de bewaartermijn van de gegevens te bepalen en de rechten waarover u beschikt, te kennen. Om uw recht op toegang uit te oefenen, volstaat het hiervoor een aanvraag via e-mail aan Fountain te richten op het adres votreconseiller@fountain.eu in Frankrijk, info@fountain.be in België en Nederland en info@fountain.dk in Denemarken.

Onjuiste of onvolledige gegevens kunnen op elk moment verbeterd of gewist worden. Het is in de eerste plaats de taak van de Gebruiker om zelf de noodzakelijke wijzigingen aan te brengen aan zijn gebruikersaccount. De Gebruiker kan hiervoor ook via e-mail een aanvraag richten aan Fountain. Aangezien het verwijderen van de gegevens hoofdzakelijk betrekking heeft op de zichtbaarheid, is het mogelijk dat de verwijderde gegevens ondanks alles tijdelijk bewaard blijven.

Bovendien beschikt u over het recht om zonder onredelijke vertraging van onzentwege uw persoonsgegevens te laten wissen in de hypotheses die opgenomen zijn in de Verordening. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het hiervoor een aanvraag via e-mail aan Fountain te richten op het adres votreconseiller@fountain.eu in Frankrijk, info@fountain.be in België en Nederland en info@fountain.dk in Denemarken.

3. Recht op de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Bovendien beschikt u over het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te bekomen in de hypotheses die opgenomen zijn in de Verordening. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het hiervoor een aanvraag via e-mail aan Fountain te richten op het adres votreconseiller@fountain.eu in Frankrijk, info@fountain.be in België en Nederland en info@fountain.dk in Denemarken.

4. Recht op verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om u op elk moment te verzetten tegen de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer er dwingende en gerechtvaardigde redenen bestaan met betrekking tot uw specifieke situatie. Fountain zal de verwerking van uw persoonsgegevens stopzetten, behalve wanneer ze er in slaagt aan te tonen dat er gerechtvaardigde en dwingende redenen bestaan ten gunste van de verwerking die voorrang hebben op recht op verzet. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het hiervoor een aanvraag via e-mail aan Fountain te richten op het adres votreconseiller@fountain.eu in Frankrijk, info@fountain.be in België en Nederland en info@fountain.dk in Denemarken.

5. Recht op de overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om van Fountain de persoonsgegevens die u heeft aangeleverd te ontvangen in een gestructureerd, courant gebruikt en door een machine leesbaar formaat. U beschikt eveneens over het recht om deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke door te geven. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het hiervoor een aanvraag via e-mail aan Fountain te richten op het adres votreconseiller@fountain.eu in Frankrijk, info@fountain.be in België en Nederland en info@fountain.dk in Denemarken.

6. Recht op intrekking van de toestemming en recht om een klacht in te dienen

U beschikt over het recht om op elk moment uw toestemming voor het inzamelen en de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Om dit recht uit te oefenen, volstaat het hiervoor een aanvraag via e-mail aan Fountain te richten op het adres votreconseiller@fountain.eu in Frankrijk, info@fountain.be in België en Nederland en info@fountain.dk in Denemarken.

In geval u niet tevreden bent over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u via e-mail op het adres dpo@fountain.eu of dpd@fountain.eu een klacht indienen bij de Data Protection Officer.

Indien u, ondanks u klacht bij de Data Protection Officer van Fountain, geen voldoening heeft bekomen betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens, beschikt u ook over het recht om een klacht betreffende de verwerking van uw persoonsgegevens door Fountain in te dienen bij het bevoegde organisme voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in uw land, namelijk:

 • in Frankrijk, de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL)
 • in België, de Commission de la Protection de la Vie Privée (CPVP) of de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (CBPL)
 • in Denemarken, de Danish Data Protection Agency (DDPA)
 • in Nederland, de Autoriteit Persoonsgegevens
Illustration Fountain
Illustration Fountain
Illustration Fountain
Illustration Fountain
Illustration Fountain